Warunki świadczenia usługi

 1. Niektóre wyrażenia w poniższych warunkach zostały szczegółowo zdefiniowane – patrz część “Definicje” na końcu dokumentu.
 2. Oferujemy Stałą opłatę za sprawę o obrażenia osobiste.
 3. Nasza stała opłata wynosi 800 € + (€984) vat i dotyczy wszystkich spraw, w których kompletne instrukcje zostały złożone za pomocą formularza na stronie internetowej (Polskiprawnik.ie). Złożenie instrukcji za pomocą formularza i otrzymanie email zwrotnego z treścią tych instrukcji nie oznacza on, że podjęliśmy się prowadzenia sprawy. Nie reprezentujemy Ciebie do czasu potwierdzenia tego faktu w osobnej korespondencji.
 4. Oferta stałej opłaty dotyczy tylko postępowania przed PIAB.
 5. Opłata jest płatna po pomyślnym zakończeniu postępowania przed PIAB, tj. gdy Wycena zostanie zaakceptowana przez obie strony i opłata jest płatna z otrzymanego odszkodowania.
 6. Wszelkie inne opłaty przedstawione i wymienione w harmonogramie strat finansowych i przyznane przez PIAB w wycenie (np. opłata za tłumaczenie, dodatek do kosztów prawnika  itp.) są wypłacane nam ponad kwotę stałej opłaty. Podobnie, jeśli w trakcie procesu złożona zostanie rozsądna oferta, jakikolwiek dodatek na poczet kosztów prawnika jest również uzupełnieniem “stałej opłaty”.
 7. Klient, czyli Ty, upoważnia nas do otrzymania odszkodowania na Konto Klienta.
 8. Klient uiszcza odpowiednią opłatę za raport medyczny i 45 €. Koszt opłaty za raport medyczny waha się od 250 € do około 600 € (lub więcej w przypadku niektórych lekarzy i specjalistów). Do strat finansowych dodamy pełną opłatę za raport medyczny i opłatę PIAB (€45). PIAB nie zawsze przyznaje pełną kwotę wydatków, ale dołożymy wszelkich starań, aby odzyskać jak najwięcej z Twoich wydatków.
 9. Jeśli Klient poniósł jakiekolwiek inne straty lub wydatki (w tym utratę zarobków), dostarczymy je do PIAB-u. Skontaktujemy się z Tobą mailowo i telefonicznie z prośbą o dokumenty poręczające za te straty. Skontaktujemy się z Tobą maksymalnie dwa razy przez e-mail i do dwóch razy telefonicznie. Jeśli nie dostarczysz rachunków w ciągu 45 dni od pierwszej wiadomości e-mail z prośbą o rachunki za starty finansowe, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuwzględnienie Twoich start finansowych w roszczeniu.
 10. Oferta stałej opłaty obejmuje 2 konsultacje (telefoniczne, osobiście/w biurze, online): wstępną konsultację i konsultację dotyczącą wyceny oraz tego, czy ją zaakceptować, czy odrzucić. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty za dodatkowe konsultacje.
 11. Wszelka komunikacja między nami a Klientem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Nie będziemy wysyłać listów, chyba że jest to wymagane przez PIAB lub zasady postępowania sądowego.
 12. Czasami, pomimo naszych wysiłków, może zostać wydane skierowanie do sądu (autoryzacja). Oznacza to, że PIAB nie może z jakiegoś powodu ocenić Twojego urazu. O ile nie zalecimy inaczej, będziemy reprezentować Państwa w postępowaniach sądowych wszczętych na podstawie autoryzacji PIAB.
 13. Jeśli Autoryzacja zostanie wydana i z jakiegokolwiek powodu Klient nie zdecyduje się na kontynuowanie sprawy w sądzie i / lub nie poinstruuje nas o wszczęciu postępowania sądowego pomimo naszej porady lub nie zrezygnuje z usług naszej Kancelarii w postępowaniu sądowym, zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty za wykonaną do tego czasu pracę.

Definicje:

 • Sprawa o obrażenia osobiste za stałą opłatą – Obejmuje złożenie wniosku o odszkodowanie za obrażenia ciała za stałą opłatą. Stała opłata dotyczy tylko w postępowania przed PIAB.
 • Stała opłata – opłata ustalona, która wynosi 800 € plus VAT, tj. 984 € z VAT,
 • Wycena – jest to ustalenie przez PIAB wysokości odszkodowania należnego w wyniku wypadku/urazu
 • My – Rostra Solicitors
 • Dodatek na poczet kosztów pawnika – płatność dokonana przez ubezpieczyciela/pozwanego na poczet poniesionych opłat prawnych.
 • Klient, czyli Ty, osoba, która doznała urazu.
 • Konto Klienta – Konto Klienta Rostra Solicitors.
 • Opłata za raport medyczny – opłata należna lekarzowi za przygotowanie raportu medycznego opisującego Twoje obrażenia, leczenie, rokowanie.
 • Opłata PIAB €45 – jest to opłata za wniosek do PIAB za złożenie wniosku o odszkodowanie.
 • Straty finansowe, w tym utrata zarobków) – starty finansowe to wydatki poniesione “z kieszeni” pokrzywdzonego w wyniku wypadku / urazu i obejmują koszty leczenia, wydatki szpitalne, lekarstwa, podróż w razie potrzeby. Ważne jest, aby zachować wszystkie swoje rachunki za nie, ponieważ praktycznie niemożliwe jest ubieganie się o wydatki, za które nie ma pokwitowania. Twoja “utrata zarobków” to utrata wynagrodzenia lub zmniejszenie wynagrodzenia, którego doznałeś w wyniku wypadku / urazu.
 • Konsultacje – są to m.in. spotkania telefoniczne, wirtualne czy osobiste.
 • Wyłącznie poczta elektroniczna i telefon – dane dostarczone przez Ciebie, Klienta i aktualizowane przez Ciebie, Klienta. Jeśli Klient nie zaktualizuje danych kontaktowych, jakikolwiek kontakt do starego jest uważany za prawidłowe wykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy / oferty.
 • Autoryzacja / skierowanie do sądu – gdy PIAB kończy postępowanie w sprawie, ponieważ nie był w stanie wycenić roszczenia lub wycenił roszczenie, a wycena została odrzucona przez którąkolwiek ze stron.
 • Postępowanie sądowe – złożenie sprawy w sądzie (rejonowym, okręgowym lub krajowym), aby sędzia mógł zdecydować w kwestiach odpowiedzialności (tj. kto ponosi winę) oraz czy odszkodowanie ma zostać przyznane i, jeśli tak, jaka ma być jego kwota.
 • Rozsądna opłata – naliczana w odniesieniu do stawek godzinowych określonych w liście na podst. Art. 150 ustawy o zawodzie solicitora.